Tüzük

TEMEL ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Temel Onkoloji Derneği” dir. Kısa adı TEOD olarak kullanılır.

Derneğin merkezi İzmir’dir.

Dernek, yurt içinde temsilcilikler açabilir. Şubeler açılmayacaktır.

Madde 2Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı; Temel Onkoloji alanında yükseklisans ve/veya doktora eğitimi yapan ve yapmış; temel  onkoloji  alanında  çalışmaları  olan  ve  temel  onkoloji  eğitimine  katkıda  bulunan  bilim insanlarını mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel (eğitim, araştırma) ve sosyal yönden gelişmelerini desteklemek ve sağlamak, ulusal politikalar oluşturarak ülkemizde kanser araştırmaları ve araştırıcılarını teşvik etmektir.

Bu amaca uygun olarak aşağıdaki işleri yapar:

2.1.  Temel  Onkoloji  alanında  eğitimi  iyileştirmek  ve  geliştirmek  için çalışmalar  yapmak; ilgili kurumlara bunları bildirmek ve bu kurumlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak,

2.2. Temel Onkoloji kavramının ve alanının özellikle genç bilim insanlarına aktarılması, temel onkoloji bilim alanının farkındalığının ve bu alana ilginin arttırılması konusunda çalışmalar yapmak

2.3. Temel Onkoloji alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda destek almak, burs imkanı sağlamak ve ödüller vermek, üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerinin özlük haklarını korumak ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate almak,

2.4. Amacına uygun bilgi, belge, dokuman ve yayınları temin etmek, ilgili kurumlardan gerekli izin alınması şartı ile bülten, dergi, gazete, kitap, video-kaset, bilgisayar yazılımı hazırlamak, yine ilgili kurumlardan izin almak şartı ile, web sayfası düzenlemek ve benzeri gibi yazılı, sesli, görüntülü materyalleri üyelerin ve ilgili kişilerin eğitimi amacıyla, yayınlamak ve dağıtmak, halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek, bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel, vb) ve hakemli bilimsel yayınlar (dergi, kitap, vb) yapmak,

2.5. Temel onkoloji alanında çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması için ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ve bu sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacıyla bilimsel kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel ve eğitim toplantıları düzenlemek,

2.6. Kanser temel araştırmaları ile ilgili bilimsel bilgileri toplamak, yorumlamak ve yaymak, toplumu bilimsel konularda doğru şekilde bilinçlendirmek, bu konuda kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

2.7. Temel Onkoloji alanında eğitimi ve mezuniyet sonrası sürekli eğitimi desteklemek, eğitimde sürekli gelişim ve iyileştirme için çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim bursu vermek

2.8. Temel Onkoloji alanında uygulanan eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek; eğitimi modern ve çağdaş eğitim ilkelerine uygun hale getirmek ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek,  bu amaçla etkinlikler yapmak, ilgili kurumlardan gerekli izinler alınması şartıyla standardize edilmiş sertifika programları ve sınavlar düzenlemek,

2.9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerinin özlük haklarını korumak ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate almak, üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak,

2.10. Kanser temel araştırmaları alanında yurt içinde ve yurt dışında aynı ve benzeri konularda çalışan ilgili kuruluşlarla, Yüksek Öğretim kurumları ve ulusal kanser enstitüsü ile işbirliği içinde çalışmak,  ilgili  kuruluşlarla  işbirliği  yapmak,  üye  olmak  ve  federasyon  kurmak,  kurulu  bir federasyona katılmak,

2.11. Temel onkoloji alanında uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışındaki bu amaçla faaliyet gösteren derneklerle ilişki kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ortak sempozyum, seminer ve çalıştaylar düzenlemek,

2.12.Temel Onkoloji ve eğitimi alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak,

2.13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

2.14. Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için bilimsel kurullar oluşturmak, ülkenin değişik şehirlerinde temsilcilikler açmak,

2.15. Gerekli görüldüğü hallerde ihtiyacı kadar personel çalıştırmak,

2.16. Dernek faaliyetleri için gayrimenkul almak, gereğinde gayrimenkul kiralamak ve satmak, devir etmek, bağış kabul etmek,

2.17. Amacın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

2.18. Derneği ve dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflarda taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak olup,

2.19. Dernek dini ya da siyasi alanda faaliyet gösteremez.

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, tıp, sağlık, bilim alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 3Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğin iki türlü üyesi vardır:

a.        Asil Üye

b.       Fahri Üye

 Asil  Üye lik  Şartları:

1.       Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

2.       18 yaşını bitirmiş olmak,

3.       Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak

4.       Temel onkoloji ve ilişkili alanlarda yükseklisans ve/veya doktora eğitimi yapan ve yapmış; temel onkoloji alanında çalışmaları olan en az üniversite mezunu, son beş yıl içinde bu alanda en az iki adet yayını olan ve temel onkoloji eğitimine katkıda bulunan bilim insanı olmak,

5.       En az iki dernek üyesi tarafından önerilmek ve derneğe üyelik formu ile imzalı olarak başvuruda bulunmak,

6.       Türk vatandaşlarının, ikametlerinin yurt içinde veya yurt dışında olmasına bakılmaksızın üye olma hakları vardır. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

7.       Asil  üyeler,  kurullara  seçilebilirler  ve  bu  kurullar  için  yapılan  seçimlerde  oy  hakkına sahiptirler; üyelikleri için, giriş ödentisi ve yıllık ödenti (aidat) öderler.

8.       Derneğin kurucu üyeleri üyeliğe kabul prosedürüne tabi olmaksızın derneğin tüzel kişilik kazanmasından itibaren üye statüsünü kazanırlar.

9.       Dernek üyelik başvurusu merkez ya da temsilciliklere üyelik formunu imzalı doldurarak ve

bu forma gerekli belgeleri ekleyerek yapılır ve başvurular yönetim kurulunca ilk yönetim kurulunda incelenir ve en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

10.     Madde 4’ de belirtilen; asli üyelik özelliklerine sahip, “temel onkoloji ve ilişkili alanlarda yükseklisans ve/veya doktora eğitimi yapan ve yapmış” özelliği dışındaki ilgili dal üyeleri ise yukarıdaki belgelere ek olarak kanser hastalıkları ve araştırmaları alanında çalıştıklarını gösteren belgeleri de başvurularına eklemelidirler. Bu üyelerin üyelik talepleri de, gerekli belgeler ile ilk yönetim kurulu’nda karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

11. Geçici yönetim kurulu dernek kurulduktan sonra ilk genel kurula kadar üye kaydı yapabilir.

  Fahri  Üye lik  Şartları :

1.       Derneğe kendi isteği ile maddi ve manevi yönden her türlü katkıda bulunan kişiler fahri üye olabilir.

2.       Fahri üyelik için yönetim kurulu kararı gereklidir.

3.       Fahri üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur. Genel kurula katılabilir, dilek ve temenniler bölümünde konuşabilirler. Yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından yararlanmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler.

4.       Fahri  üyeler,  derneğin  her  türlü  bilimsel  faaliyetine  katılabilir  ve  faaliyetlerinde  görev alabilirler.

5.       Fahri üyeler, isteklerine bağlı olarak bağış yapabilirler.

6.       Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

Madde 4- Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik; çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

4.1.    Çıkma: Üyelikten isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı silinir. Her üye yazılı olarak  bildirmek  kaydıyla,  dernekten  çıkma  hakkına  sahiptir.  Üyenin  istifa  dilekçesi  yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

4.2.    Çıkarılma: Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir:

4.2.a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

4.2.b. Yönetim  Kurulu  uyarısına  rağmen  mazereti  olmadan  iki  yıl  süre  ile  aidat ödememek,

4.2.c. Derneğin  onur  ve  haysiyeti  ve  çalışmaları  ile  bağdaşmayan  davranışlarda bulunmak,

4.2.d. Araştırma  ve  yayın  etiği  konusunda  etik  dışı  davranışta  bulunmak,  dernek amaçlarına     aykırı     hareketlerde     bulunmak     veya     dernek     çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak.

4.3.     Onur   kurulunca   üyelikten   ihracı   talep   edilenler, yönetim   kurulunca          talebin kabulü durumunda, yargı yolları açık olmak koşuluyla, üyelikten çıkarılırlar. Bu karar üyelere duyurulur.

4.4.     Dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek durumunun saptanması halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulu kararıyla silinir.

4.5.    Üyelikten ayrılmak, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

4.6.    Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 5Dernek Zorunlu Organları

Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

4-Onur Kurulu

5-Yeterlilik Kurulu

Yönetim kurulu hizmetin etkinliğini artırmak için ihtiyaç duyulması halinde temsilciler, çalışma grupları ve yönetim kurulu alt birimleri oluşturmaya karar alabilir. bu organlar yönetim kuruluna karşı  sorumludurlar.  bu  organlara  genel  kurul  ve  denetleme  kurulunun  görev,  yetki  ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 6Genel Kurul

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asli üyelerden oluşur. Genel kurul;

6.1.Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

6.2.Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek asli üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca 30 gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

6.3. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Madde 7-Çağrı Usulü

Yönetim  kurulu,  dernek  tüzüğüne  göre  genel  kurula  katılma  hakkı  bulunan  üyelerin  listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 8 – Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki divan sekreteri seçilir. Bu seçilen başkanlık divanı, genel kurulu yönetir.

Toplantı sonunda düzenlenecek tutanak, divanca imzalanarak seçilen yönetim kuruluna verilir. Genel kurul, gündemindeki maddeleri ve hazır bulunan üyelerin en az onda birinin teklif ettiği konuların eklenmesi ile oluşan yeni gündemi görüşür.

Dernek  organlarının  seçimi  için  yapılacak  oylamalarda,  oy  kullanan  üyelerin  divan  heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâlet verilemez.

Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır, ve divan başkanı, başkan yardımcıları ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi ve toplantıdan sonra 30 gün içinde seçilen üyeleri en büyük mülki amire sunar ve dernekler müdürlüğüne bildirir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 9.- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

9.1. Dernek organlarının gizli oyla seçimi, ( bu amaçla genel kurul toplantısı başında; adaylık ve seçim komitesi oluşturulur.)

9.2.   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

9.3.  Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun aklanması,

9.4.  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü,

9.5.  Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, şirket, işletme veya vakıflar kurmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9.6.  Derneğin amacı ile ilgili federasyonlara katılması veya ayrılması,

9.7.  Derneğin feshedilmesi,

9.8.  Yönetim kurulunun bölge temsilcileri ile ilgili kararlarını tartışmak ve bu konuda üst organ görevini yapmak,

9.9.  Dernek amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar almak,

9.10.  Onur Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilmesi düşünülenlerin Genel Kurul’a sunulması.

9.11.  Yıllık üyelik ücretlerinin saptanması,

9.12.  Yönetim kurulunun feshi ile ilgili önerisini tartışmak ve karara bağlamak,

9.13.  Dernek  hizmetleri  için  görev  yapan  çalışanlara  ve/  veya  göreve  başlatılacak  ücretlilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek için yönetim kurulu’ na yetki vermek,

9.14.  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

9.15.  Derneğin  en  yetkili  organı  olarak  derneğin  diğer  bir  organına  verilmemiş  olan  işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması ve mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

9.16.    Genel kurul çağrısı internet üzerinden de duyurulacaktır.

Madde 10 – Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu Temel Onkoloji ve ilişkili alanlarda doktora yapmış kişilerden ve Temel Onkoloji Anabilim Dallarında çalışan öğretim üyelerinden olmak üzere yedi asil üyeden oluşmalıdır. Yönetim kurulu, ilk genel kuruldaki seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, Birinci başkan yardımcısı, 2.ci başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve iki üyeyi belirler. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. (Kurucu) Geçici yönetim kurulu üyeleri ilk genel kurulda aday olabilir. Birinci başkan yardımcısı bir sonraki dönemde, dönem başkanı olarak atanır. Birinci başkan yardımcısından boşalan göreve ikinci başkan yardımcısı atanır. Genel kurulda, ikinci başkan seçimi yenilenir.

Aynı kişi veya başkan yardımcısı üst üste iki kere dönem başkanı olamaz. Dönem başkanı, seçildiği dönem bitimini takiben en az iki dönem daha geçmedikçe dönem başkanlığına seçilemez. Dönem

Başkanı, temsilcisi olduğu bölge üye oylarının çoğunluğunu almadıkça yeniden yönetim kurulu ve dönem başkanlığına seçilemez. Dönem başkanlığı iki dönem geçmeden aynı temsilcilikte olamaz. Yönetim kuruluna asil üyelerin en az üçü dönem başkanının olduğu merkez dışından seçilir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, adayların mesleki/akademik başarıları, dernek çalışmalarına özverili katkıları, yönetim/liderlik kapasiteleri, derneğin amaç ve çalışmalarını benimseme ve geliştirme arzu ve kapasitesi ile ilgili görev için gerekli özelliklere sahip olmak gibi ölçütler temel alınır.

Oy sayımı sonucunda eşitlik halinde eşit oy alan adaylar, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği  görevlerini  aralarında  anlaşacakları  sırada  dönüşümlü  olarak  ve  dönem  içindeki  eşit sürelerde yerine getirirler. Seçilen yönetim kurulu kendi arasından genel sekreter ve sayman’ı seçer. Genel Kurul, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu  üye  tam  sayısının  yarısından  bir  fazlasının  (4)  hazır  bulunması  ile  toplanır.  Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Üç kez üst üste yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine en yüksek oyu almış olan yedek üye atanır.

Madde 11- Dernek Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

11.1.  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

11.2.  Genel kurul kararlarını uygulamak ve tüzüğün gereğini yerine getirmek,

11.3.  İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli yardımcı çalışma grupları ve yönetim kurulu alt birimleri oluşturmak, bunların etkinliğini düzenlemek ve denetlemek, dernek üyeleri ile ilgili işlemleri yürütmek

11.4.  Derneğe alınacak personel ve bunlara verilecek ücreti saptamak, derneğin bütçesini tertip etmek,

11.5.  Tüzükde belirtilen amaçları geçekleştirmek ve gerekli faaliyetleri yürütmek üzere dernek giderleri hakkında karar almak,

11.6.  Gerekli  görüldüğü  hallerde,  genel  kurulun  onayı  alınarak,  bilimsel  çalışmalar  yapmak gayesiyle kurulmuş diğer dernekler ile birlikte kurulabilecek federasyon ve konfederasyonlara katılmak

11.7. Genel Kurulunun verdiği yetki ile tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılma işlemlerini yürütmek

11.8.  Genel kurulu toplantıya çağırmak; her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

11.9.  Fahri ve onursal üyeleri belirlemek,

11.10.  Bölge temsilcilikleri tarafından önerilen  başvurular konusunda karar almak

11.11.  Dernek amaçları için her türlü kararı almak, gerektiğinde olağanüstü genel kurul toplantısı için çağrıda bulunmak.

Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak, tutmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak; bütçeyi uygulamak, masrafları kabul ve onaylamak,

11.12.  Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

11.13.  Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla her türlü kararı almak,

11.14. Üyeleri arasındaki bağları güçlendirici ve üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirici, sosyal ve bilimsel toplantılar yapmak, en az iki yılda bir geniş çapta bir bilimsel toplantı düzenlemek,

Kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayınlar yapmak, bu konularla ilgili karar almak

Genel kurulun almış olduğu karar doğrultusunda uygun göreceği yerlerde derneğin bölge temsilciliklerini açmak, açılan temsilcilikleri denetlemek, gereğinde temsilciliklerin feshi için genel kurula öneride bulunmak,

Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlar ile ilişkiler kurmak ve sürdürmek,

11.15.  Yayınlanacak eserleri, yapılacak araştırmaları ve ilgili teknoloji transferi faaliyetlerini maddi olarak desteklemek,

11.16. Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve gerekli faaliyetleri yürütmek üzere, genel kuruldan aldığı yetki ile iktisadi işletme ve şirketlerin kurulması ya da kurulmuş olanlara ortak olunması için karar vermek; iktisadi işletmelerin yapılanma ve işleyiş durumlarını belirleyen yönergeler hazırlamak, iktisadi işletmeye personel tutma yetkisi vermek, Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

Madde 11-1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri:

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. Diğer görevleri bir yönerge ile belirlenir.

Dönem Genel Başkanı: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulanmasını sağlar, tüm  yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını  yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

Birinci Başkan Yardımcısı: Dernek  geleneğinin  sürdürülmesini  sağlamada  yardımcı  olur. Herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkisini kullanmadığı durumlarda başkanlığına vekâlet eder. Bir sonraki dönemin başkan adayıdır.

İkinci Başkan Yardımcısı: Dernek  geleneğinin  sürdürülmesini  sağlamada  yardımcı  olur. Herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkisini kullanmadığı durumlarda başkanlığına vekâlet eder. Üçüncü dönemin başkan adayıdır.

Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları hazırlar ve genel başkanla birlikte imzalar, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar, genel başkanın verdiği diğer görevleri yürütür. Dernek üyelerinin; derneğin organlarıyla etkin iletişiminde başkana yardımcı olur.

Mali Sekreter (Sayman):Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.

1. Üye:Dernek  web  sayfasının  yönetiminden  ve  yönetim  kurulunun  verdiği   görevlerden sorumludur.

2. Üye: Derneğin bölgesel ve uluslararası örgütlerle ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinden ve yönetim kurulunun verdiği görevlerden sorumludur.

Yönetim kurulu, başkanın çağrısıyla, başkan veya onun bulunmadığı durumlarda başkan yardımcılarından birinin başkanlığında toplanır.  Özrünü toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Onların yerine, ilgili görevlerin yedekleri göreve çağrılır. Bir kişi aynı görev için bir dönem; değişik görevlerde bulunmak suretiyle aralıksız en fazla 4 dönem süresince yönetim kurulu’nda görev yapabilir. Yeniden görev yapabilmesi için bir dönem ara vermesi zorunludur.

Madde 12- Denetim Kurulu

Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 12 -1 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu, yönetim kurulu’nun her türlü tasarrufunu denetler fakat müdahale edemez. Genel kuruldan en geç 10 gün önce denetleme raporunu yönetim kuruluna verir ve bu rapor genel kurula sunulur.

Denetleme sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde olağanüstü genel kurul yapılmasını yönetim kurulundan talep eder.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 13. Onur Kurulu: Genel kurulda 2 yıl için seçilir. 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Onur kuruluna seçilebilmek için; tüzükte asli üyelik için gerekli koşullardan başka, en az 15 yıllık Temel Onkoloji alanında meslek deneyimin bulunması ve 50 yaşını aşmış bulunmak gereklidir. Onur kurulu üyeleri sonraki dönemlerde tekrar seçilebilirler.

Madde 13.1.Onur Kurulunun Görevleri: Onur kurulu, gereklilik üzerine toplanır. Meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikâyetleri dernek tüzüğü, yönerge, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse üyenin ihracı için Genel Kurul’a öneri verir. Genel Kurul karar almak yetkisindedir. Dernek Dönem Başkanı Onur Kurulu toplantılarına katılabilir, bilgi verebilir; fakat oy kullanamaz.

Madde 14.Yeterlilik Kurulu: Dernek yönetim kurulu tarafından belirlenen en az on (10) yıllık temel onkoloji ve/ veya ilgili bilim dallarında doktorası/ uzmanlığı olan en az doçent unvanına sahip akademisyen 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Üyelerden en az biri dernek yönetim kurulu ile koordinasyonu  sağlamak  amacıyla  Dernek  yönetim  kurulu  üyeleri  arasından  görevlendirilir. Yeterlilik Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden çok görev alamazlar. Bölge temsilcileri yeterlilik Kuruluna aday olabilir. Seçildikleri takdirde bölge temsilciğinden ayrılmaları gerekir. Yeterlilik kurulu dernek  yönetim  kuruluna  karşı  sorumludur.  Yeterlilik  kurulu  gerektiğinde  dernek  yönetim kurulundan alt çalışma grupları oluşturulmasını talep edebilir.

Madde 14.1.Yeterlilik Kurulunun Görevleri:

a) Temel onkoloji alanında yeterliliğin ulusal düzeyde sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak, b) Yeterlilik sınavları tarihlerini, giriş aidatını belirlemek ve yılbaşında ilan etmek,

c) Sınav listelerini onaylamak,

d) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak,

e) Yönetim kuruluna altı aylık çalışma raporları sunmaktır.

Madde 15. Bölge Temsilcileri: Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç bölge temsilciliği bulunur. Bölge temsilcileri o bölgenin dernek üyeleri tarafından seçilir. Bölge temsilcisi seçilebilmek için dernek üyesi olmak gerekir.  Bölge temsilcileri istedikleri veya çağrıldıkları Yönetim Kurulu  toplantısına  katılırlar,  fakat  oy  hakları  yoktur.  Görev  süresi  bir  dahaki  genel  kurul toplantısına kadar geçecek 2 yıldır. Seçimler 2 yılda bir yapılan dernek olağan genel kurulunu izleyen 2 ay içinde yapılır. Bu süre içinde olağanüstü bir genel kurul toplanacak ve Yönetim Kurulu değişecek olursa bölge temsilcileri de yeniden seçilir.

Madde 15.1. Bölge Temsilcilerinin Görevleri:

a) Derneğin yapacağı temel onkoloji panel, sempozyum, kurs, okul veya kongrelerinde yönetim kurulu ile birlikte bilimsel koordinasyon kurulu üyeliği yapmak ve bilimsel programı düzenlemek,

b) TEOD Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu’na (EPOK) bağlı kurs düzenleme ve aktiviteleri kredilendirme alt kurul üyeliği yapmak,

c)  Bölgelerindeki  temel  onkologlarla  dernek  yönetim  kurulu  arasındaki  ilişkiyi  sağlamak, bölgelerinde temel onkoloji ile ilgili aktiviteler yapmak ve yapılan aktiviteleri duyurmak,

d) Bölgesinde mevcut temel onkoloji alanında çalışan ve eğitim yapan kişilerin dernek üyeliğini sağlamak,

e) Bölgelerindeki temel onkoloji ile ilgili sorunların çözümü ve duyurulması ile ilgili faaliyetler yürütmek.

Madde 16.Genç Temel Onkoloji Temsilcileri

Temel Onkoloji eğitimine devam eden veya eğitimini tamamlamakla birlikte 35 yaşını doldurmamış tüm üyeler genç temel onkoloji grubunu oluşturur. Genel kurulda Genç Temel Onkoloji Grubu temsilcileri  seçilir.  Temsilcilerin  dağılımı  seçim  yapılan  zamandaki  mevcut  sayısal  duruma  ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Temsilciler aralarında başkan veya başkanlar ve başkan yardımcıları seçerler. Genç Temel Onkoloji Temsilcileri yönetim kuruluna ihtiyaç halinde davet edilebilir.

Madde 16.1. Genç Temel Onkoloji Temsilcileri Görevleri:

Genç temel onkologların Temel Onkoloji Derneği’nin yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak amacı ile sorunlarına sahip çıkmak, yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin organizasyonunu sağlamaktır.

Madde 17 – Derneğin Gelir Kaynakları: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Derneğe giriş ücreti 50 TL ve yıllık aidat 50 TL’dir.

2-Bu miktarları arttırma ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen sosyal toplantılar, konferans, sempozyum, kongre, yaz ve kış okulları gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin (varsa) amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletmeler, ortaklıklardan edilen gelirler,

7-Derneğin (varsa) malvarlığından elde ettiği gelirler,

8-Diğer gelirler

Madde 18-Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni

Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal    ve    hizmet    teslimleri    ise    “Ayni    Bağış    Alındı    Belgesi”    ile    kabul    edilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” resmi mercilerden sağlanır veya yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Gelir  ve  gider  konusundaki  defter  ve  belgelerin  en  az  yasada  belirtilen  süre  ile  saklanması zorunludur.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Paralar, muteber bir banka hesabında yönetim kurulundan iki üyenin imza yetkisi ile bulundurulur. Merkez kasalarında bulundurabileceği azami nakit miktarı tasarı bütçede gösterilir. Yönetim Kurulu, bankalardan para çekmek ve ödemeleri yapmak üzere üyelerinden birini veya birkaçını görevlendirebilir.

Madde 19–Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

1.       Karar defteri

2.       İşletme Hesabı defteri

3.       Üye Kayıt defteri

4.       Evrak Kayıt defteri

5.       Demirbaş Defteri

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-İşletme  Hesabı  Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

3-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla  gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5-Demirbaş DefteriDerneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları  veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Tutulması zorunlu ve yukarıda bahsedilen defterler dernekler biriminden veya noterden onaylatılır.

Madde 20 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 21- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek  amacını  gerçekleştirmek  ve  faaliyetlerini  yürütebilmek  için  ihtiyaç  duyulması  halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 22- Dernek üye sayısının durumuna gore genel kurul kararı ile şubeler açabilir. Şubelerin işleyiş esasları şube açma kararı ile aynı genel kurulda belirlenerek tüzük değişikliği ile tüzüğe eklenir.

Madde 23-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Madde 24Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Temel Onkoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan

sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait  defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 25Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

  Adı ve Soyadı  Görev Unvanı  İmza
  Safiye AKTAŞ  Başkan 
  Dicle GÜÇ  1. Başkan Yardımcısı 
  Semra DEMOKAN  2.Başkan Yardımcısı 
  Yasemin BASKIN  Genel Sekreter 
  Hilal KOÇDOR  Sayman 
  Ayşe Lale DOĞAN  Üye 
  Zekiye Sultan ALTUN  Üye